SMART KLUB 2015

 

ZŠ BUZULUCKÁ POŘÁDALA JIŽ 6. ROČNÍK SMART KLUBU

 

Ve středu 15. 4. 2015 se stala ZŠ Buzulucká Teplice jako SMART Centrum interaktivní výuky hostitelkou již 6. ročníku SMART Klubu – krajské odborné konference zaměřené na názorné a praktické využití moderních technologií ve výuce. Uvedená konference se konala tradičně pod záštitou primátora města Teplice, pana primátora a senátora Jaroslava Kubery a ve spolupráci s firmou AV Media.

Přesně v souladu s časovým plánem zahájila konferenci ředitelka ZŠ Buzulucká paní Mgr.Bc. Milena Hodková, která v úvodu přivítala představitele města, paní náměstkyni primátora PhDr. Radku Růžičkovou Ph.D. a paní vedoucí odboru školství, kultury a sportu paní Bc. Helenu Zámostnou a samozřejmě všechny účastníky setkání.  Dále paní ředitelka představila pracovníky firmy AV MEDIA, s jejíž technickou a organizační podporou se uvedená akce konala.    

V úvodním projevu paní ředitelka nastínila, mimo jiné, obrovský skok v úrovni, množství a technické náročnosti  používání didaktické techniky na ploše uplynulých dvaceti let. Poukázala na skutečnost, že nedílnou součástí života dnešních dětí jsou digitální technologie – počítače, tablety, mobilní telefony, internet a sociální sítě. V souvislosti s tím dochází ke změnám způsobů uvažování, zpracovávání informací a schopnosti učení. Pedagogům nezbývá než se těmto změnám přizpůsobit a naučit se s těmito technologiemi pracovat, což od nich vyžaduje velké nasazení a soustavné sebevzdělávání. V závěru poděkovala paní ředitelka zřizovateli ZŠ Buzulucká za možnost modernizace školy v oblasti nových technologií, za to, že starost o vzdělávání není v Teplicích prázdnou proklamací, ale skutečnou prioritou.

Plánované dva bloky náslechových hodin byly zahájeny v 8,50 hodin. Každá část nabídla 15 praktických ukázek práce s využitím interaktivní tabule v jednotlivých předmětech i třídách I. i II. stupně ZŠ. Ve 2.C a 3.A proběhla ukázka výuky s využitím iPadů, se kterými žáci pracovali s evidentním zaujetím a zcela bravurně. Na jednotlivé výstupy se přihlašovali účastníci podle svého zájmu a především odborného zaměření. S organizací přesunů na jednotlivé ukázky radili tradičně žáci 9. tříd, kteří zároveň pomáhali návštěvníkům s orientací v prostorách školy a hlídali časy výstupů. Příkladně působili v informačním centru, pomáhali v kiosku nebo plnili funkci hostesek.

Po galerii nových technologií a krátkém občerstvení následovaly tři bloky 45 minutových workshopů, ve kterých si mohli zájemci vybírat až z pěti nabízených témat, například  Digitální výuka jazyků, Smart Notebook a žákovské DUMy, Atraktivní výuka přírodních věd pomocí systému PASCO, Interaktivní učebnice Alter a zvláště zaujalo téma Interaktivní stůl a podlaha – SMART Table/SMART Cube nebo TOGLIC – zajímavé zapojení tabletů do výuky s využitím stávajícího ICT vybavení.

Konference byla ukončena závěrečným shrnutím této významné akce. V této části vystoupil opět konzultant AV Media pan Mgr. E. Waldhausser, který  pomocí anonymního hlasování s využitím hlasovátek Response zjistil názor účastníků konference na průběh, úroveň a užitečnost uplynulé akce pro zúčastněné pedagogy. Výsledek velice potěšil pořadatele konference, naprostá většina účastníků byla dle tohoto rychlého průzkumu naprosto spokojena.  V závěru se též ještě krátce vyjádřila ředitelka pořádající školy, která poděkovala za účast a zájem o uvedenou akci a vyjádřila přání  pokračovat v této tradici SMART Klubu i v příštím roce.

Závěrem je nutno poděkovat všem zaměstnancům školy – pedagogům, správním zaměstnancům, zvláště zaměstnancům školní jídelny i žákům za příkladný průběh této vzdělávací akce, za příjemné klima, které dokázali vytvořit. Zvláštní poděkování za přípravu, průběh a připravenost techniky patří koordinátorce IT paní ZŘ Mgr. Z. Baborové. Tradičním zpestřením vestibulu školy byl stánek Arkádie – chráněné dílny z Úpořin, ve kterém si mohli účastníci zakoupit dárkovou a dekorativní keramiku a podpořit tak zdravotně znevýhodněné občany.

Odměnou pořádající škole ZŠ Buzulucká bylo mnoho vyslovených pochval ohledně organizace konference, obsahu a výborné přípravy ukázkových hodin a workshopů a rovněž výsledek závěrečného průzkumu spokojenosti s průběhem uplynulé akce. Mnoho návštěvníků ocenilo řadu inspiračních zdrojů pro svou další pedagogickou činnost, čímž se bezpochyby naplnil jeden z hlavních cílů těchto setkávání.

 

Mgr. Miroslav Cihelka, zástupce ředitele

ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice