Informace o zápise pro školní rok 2022/2023

 

ZÁPISY DO 1. TŘÍD

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníku základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky. Pro nadcházející zápis máme připravené dvě varianty zápisu:

1/ Osobní přítomnost zákonných zástupců, popř. dítěte ve škole (pokud to epidemická situace a opatření dovolí) – Žádost o přijetí bude možno podat osobně ve dnech 1. 4., 4. 4., 5. 4. nebo 25. 4. 2022. Termín si lze zarezervovat v  rezervačním systému.

2/ Bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dítěte – Žádost bude možno do školy doručit ve dnech 1. – 30. 4. 2022, k zasláním kopií potřebných dokumentů si můžete zvolit jeden z následujících postupů:

a/ zanést dokumenty v zalepené a nadepsané obálce do školy a VHODIT do poštovní schránky školy

b/ zaslat dokumenty prostřednictvím České pošty

c/ zaslat dokumenty s elektronickým podpisem e-mailem na: zastupci1@buzulka.cz

d/ zaslat dokumenty do datové schránky školy: tgcdhm8

 

Pokud chcete urychlit komunikaci se školou, využijte od 14. 3. 2022 webovou aplikaci Zápisy Online. Vámi vyplněný formulář můžete vytisknout, podepsat a jedním z postupů v bodech a – d dopravit do školy.

 

Součástí dokumentace jsou:

1/ Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ, podepsáno oběma zákonnými zástupci

2/ Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, podepsáno oběma zákonnými zástupci

3/ popř. Žádost o odklad školní docházky, podepsáno oběma zákonnými zástupci

4/ Kopie rodného listu dítěte, kopie občanských průkazů obou zákonných zástupců, u cizinců kopie Povolení k pobytu (lze zaslat dálkovým způsobem, tedy e-mailem). Jakmile budou informace ověřené a ztotožněné s Dotazníkem a Žádostí, budou kopie rodného listu dítěte a kopie OP zákonných zástupců v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů SKARTOVÁNY.

 

Základním kritériem dané zákonem pro přijímání žáků do 1. tříd:

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu Základní školy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392.

Dále jsou k povinné školní docházce přijímány děti z jiného školského obvodu při neobsazenosti maximálního počtu žáků v jednotlivých třídách. Ve školním roce 2022/2023 škola otevře tři první třídy s celkovou kapacitou 81 dětí.

Ke každé Žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu povinné školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá, bude připravené k vyzvednutí ve škole.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen na hlavním vchodu do budovy školy dne 4. 5. 2022 .

 

EN                 RU/UA                 VN 

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci v této době plné mimořádných opatření

Mgr. Ludmila Hrubá, zástupkyně pro I. stupeň