Žákovský parlament

 

Žákovský parlament je orgánem žáků, který žákům:

 • Umožňuje vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení práce školy, prostředí, zviditelnění školy na veřejnosti apod.

 • Umožňuje diskutovat při pravidelných schůzkách s vedením školy a atmosféře důvěry, vzájemného uznání a spolupráce.

 • Garantuje realizaci nalezených řešení.

 • Umožňuje podílet se na posílení vzájemné důvěry nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli.

 

Úkolem žákovského parlamentu je naplnit v praxi práva žáků a naučit je těchto práv nejen využívat, ale také přebírat odpovědnost za všechny aktivity vyplývající z práv žákovské samosprávy. Vychovávat žáky k odpovědnému životu v demokratické společnosti a vytvářet pocit sounáležitosti ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení.

 

I. CÍL ŽP

 • Vytvořit informační most mezi žáky a učiteli.

 • Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.

 • Předcházet jevům jako jsou šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání apod.

 • Bdít nad striktním dodržováním školního řádu, který je základním předpokladem k rozvíjení osobnosti svobodně a demokraticky myslícího žáka naší školy.

 

II. VOLBY DO ŽP

 • ŽP je volen jednou ročně.

 • Volby se uskutečňují veš 4. a 5. třídách prvního stupně a všech třídách druhého stupně v průběhu měsíce září až října.

 • V každé třídě je volen jeden zástupce a jeden náhradník.

 • Na prvním zasedání je pak ze všech účastníků zvolen předseda, zástupce předsedy a zapisovatel ŽP.

 • Členy ŽP jsou děti – osobnosti, které bez problémů jednají s vedením školy, umí se spolehnout sami na sebe, dokáží poskytnout pomoc, zajímají se o druhé lidi a o svět kolem sebe, pouštějí se do diskuse i řešení problémů.

 • Třída, která nezvolí své parlamentáře do stanoveného data, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole.

 

III. ČINNOST ŽP

 • Členové žákovského parlamentu si volí ze svého středu předsedu, který řídí jednání ŽP, zástupce předsedy a zapisovatele, které tvoří RADU ŽP.

 • Rada ŽP svolává zasedání ŽP, pověřuje zástupce tříd úkoly, které se mají projednat ve třídě, má právo přijít za vedením školy.

 • ŽP se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Schůzi svolává vždy Rada ŽP. Ve výjimečných případech lze schůzi svolat na návrh nadpoloviční většiny členů parlamentu.

 • Zástupci tříd:

a) mohou předkládat Parlamentu třídou projednané a schválené návrhy, podněty v takové formulaci, o které je možné v parlamentu hlasovat,

b) budou prosazovat Žákovským parlamentem schválená řešení,

c) předkládají Radě výsledky šetření, průzkumů a zprávy o plnění úkolů, které jim byly ŽP uloženy.

 • Jednání ŽP je veřejné, může se ho účastnit kterýkoliv žák či pracovník školy. Všichni hosté mají právo vystoupit v diskuzi na zasedání ŽP k projednávané problematice, nemají však právo hlasovat.

 • Rozhodnutí ŽP jsou právoplatná, účastní-li se jednání alespoň 70% zástupců tříd a jsou li návrhy přijaty nadpoloviční většinou přítomných zástupců.

 • Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případná řešení.

 • Každá připomínka bude vedením školy prošetřena a výsledek oznámen vhodnou formou žákům.

 • O zveřejnění informací se starají členové parlamentu a to formou vyhrazené nástěnky a osobním kontaktem se spolužáky, zapisovatel pořizuje z každého jednání zápis, který je na nástěnce zveřejněn.

 • Zástupci tříd úzce spolupracují s třídními učiteli, kteří jsou poradci třídních zástupců a pomáhají jim prosazovat přijaté závěry ve třídě.

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Každý třídní učitel zabezpečí vyvěšení řádu ŽP ve třídě. Vedení školy zabezpečí jeho vyvěšení na internetových stránkách školy a na viditelném místě ve škole.

 • Třídní učitelé se budou snažit o partnerský přístup k žákům, o komunikaci na základě důvěry a vzájemného respektu. Žáky zvolené do ŽP budou podporovat, povzbuzovat a vést při jejich aktivitách pro školu.

 • Třídní učitelé vytvoří časový prostor pro vyřizování parlamentních záležitostí.

 • Tento řád je závazný pro všechny žáky a všechny pedagogické pracovníky.