Přijímání žáků do 6. tříd pro školní rok 2020/2021

 

Ve školním roce 2020/2021 budeme otvírat nejméně jednu třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a nejméně jednu třídu s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky s počtem žáků do 28.

Žáci budou do výběrových tříd zařazeni na základě prokázání schopností a talentu.

Podmínky:

 • Výborný prospěch na 1. stupni ZŠ – průměr do 1,5 po celou dobu školní docházky
 • Účast a úspěšné řešení, popř. postup do vyššího kola všech těchto soutěží
  • Matematická olympiáda
  • Matematický Klokan
  • Pythagoriáda
  • Bobřík informatiky
  • Logická olympiáda
  • Pangea
 • Bezproblémové chování – bez důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, snížené známky z chování po celou dobu školní docházky

 

Přihlášky (vzhledem k vzniklé mimořádné siuaci) do konce června 2020 – předběžné přijetí/přeřazení od 15. 6. 2020 . Žáci přijatí do třídy s rozšířenou výukou matematiky a do třídy z rozšířenou výukou informatiky.

 

Vážení zákonní zástupci, 

děkujeme za projevený zájem, na vaše přijaté děti se těšíme, ale vzhledem ke konání přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia dne 9. 6. 2020 bude aktuální seznam rozdělení žáků do tříd s rozšířenou výukou zveřejněn 15. 6. 2020. Děkujeme za pochopení.

Baborová Z., ZŘ 

 

 

Žáky do těchto tříd přihlašují jejich zákonní zástupci. Škola požaduje:

 • Vyplněnou Přihlášku do třídy s rozšířenou výukou 
 • Žádost o povolení přestupu (tuto žádost žáci 5. třídy naší školy nevyplňují)
 • Dotazník k přestupu žáka (tento dotazník žáci 5. třídy naší školy nevyplňují)
 • Kopii vysvědčení z prvního pololetí páté třídy
 • Kopie vysvědčení 1. – 4. třídy
 • Čestné prohlášení, že žák neměl kázeňské postihy na 1. stupni ZŠ
 • Soupis účasti a úspěchů v požadovaných soutěžích
 • Kopii rodného listu žáka a kopie obou stran občanských průkazů zákonných zástupců uvedených v rodném listě žáka. V případě cizinců kopie povolení k trvalému pobytu (netýká se zákonných zástupců  žáků 5. ročníků naší školy) – po kontrole údajů budou kopie skartovány.

 

VZHLEDEM K VZNIKLÉ MIMOŘÁDNÉ SITUACI ZVOLTE K PODÁNÍ VYTIŠTĚNÝCH A PODEPSANÝCH PŘIHLÁŠEK JEDNU Z TĚCHTO VARIAT

a/ zanést dokumenty v zalepené a nadepsané obálce do školy a VHODIT do poštovní schránky školy

b/ zaslat dokumenty prostřednictvím České pošty

c/ zaslat dokumenty s elektronickým podpisem e-mailem na: baborova@buzulka.cz

d/ zaslat dokumenty do datové schránky školy: tgcdhm8

 

Přihláška ke stažení – PDF, DOC

Žádost ke stažení – PDF, DOC

Příloha k přihlášce ke stažení – PDF, DOC

Dotazník k přestupu ke stažení – PDF, DOC

 

Aktualizace:  21. 4. 2020