Přijímání žáků do 6. tříd pro školní rok 2024/2025

 

Ve školním roce 2024/2025 budeme otvírat nejméně jednu třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a nejméně jednu třídu s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky s počtem žáků do 28.

Žáci budou do výběrových tříd zařazeni na základě prokázání schopností a talentu.

Podmínky:

 • Výborný prospěch na 1. stupni ZŠ – vyznamenání po celou dobu školní docházky
 • Účast a úspěšné řešení, popř. postup do vyššího kola všech těchto soutěží
  • Matematická olympiáda
  • Matematický Klokan
  • Bobřík informatiky
  • Logická olympiáda
  • Pangea
 • Bezproblémové chování – bez důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, snížené známky z chování po celou dobu školní docházky

 

Přihlášky do 24. května 2024. Žáci přijatí do třídy s rozšířenou výukou matematiky a do třídy z rozšířenou výukou informatiky. Seznamy žáků zařazených do jednotlivých tříd bude zveřejněn ve st 5. 6. 2024 po 12 hod.

 

Žáky do těchto tříd přihlašují jejich zákonní zástupci. Škola požaduje:

 • Vyplněnou Přihlášku do třídy s rozšířenou výukou 
 • Žádost o povolení přestupu (tuto žádost žáci 5. třídy naší školy nevyplňují)
 • Dotazník k přestupu žáka (tento dotazník žáci 5. třídy naší školy nevyplňují)
 • Kopii vysvědčení z prvního pololetí páté třídy
 • Kopie vysvědčení 1. – 4. třídy
 • Čestné prohlášení, že žák neměl kázeňské postihy na 1. stupni ZŠ
 • Soupis účasti a úspěchů v požadovaných soutěžích
 • Kopii rodného listu žáka a kopie obou stran občanských průkazů zákonných zástupců uvedených v rodném listě žáka. V případě cizinců kopie povolení k trvalému pobytu (netýká se zákonných zástupců  žáků 5. ročníků naší školy) – po kontrole údajů budou kopie skartovány.

 

K PODÁNÍ VYTIŠTĚNÝCH A PODEPSANÝCH PŘIHLÁŠEK JEDNU Z TĚCHTO VARIAT

a/ zanést dokumenty v zalepené a nadepsané obálce do školy a VHODIT do poštovní schránky školy

b/ zaslat dokumenty prostřednictvím České pošty

c/ zaslat dokumenty s elektronickým podpisem e-mailem na: baborova@buzulka.cz

d/ zaslat dokumenty do datové schránky školy: tgcdhm8

 

Přihláška ke stažení – PDF, DOC

Žádost ke stažení – PDF, DOC

Příloha k přihlášce ke stažení – PDF, DOC

Dotazník k přestupu ke stažení – PDF, DOC

 

Aktualizace:  8. 1. 2024