Pokračujeme v inovativních formách prevence

 

Po vynuceném distančním formátu výuky v minulém školním roce, se v novém školním roce 2021/2022 naše škola opět aktivně zapojuje do inovativních forem všeobecné primární prevence. V září a říjnu se jednalo o programy, jejichž realizátorem byl na jedné straně Zdravotní ústav v Ústí nad Labem („Hravě o prevenci“) a také zkušená lektorka v oblastech fyzického i duševního zdraví, Mgr. Monika Podlahová. Dlouhodobá spolupráce se školou, kdy lektoři vstupují do stejných tříd opakovaně, naplňuje principy efektivní primární prevence. Systematický přístup určený pro menší počet žáků (zpravidla jedna třída) je interaktivní, orientuje se nikoliv pouze na úroveň informací, nýbrž také na kvalitu postojů a změnu chování. Využívá různých forem práce a aktivizačních prvků – práce ve skupině, diskuze, dramatické, aktivační a pohybové techniky, soutěž o ceny, zpětná vazba apod. Po všech aktivitách obvykle následuje reflexe.

Cílovou skupinou byli v našem případě postupně žáci 3., 4., 7., 8. a 9. tříd. Témata programů v sobě reflektovala aktuální rizikové jevy zvýrazněné uzávěrou společnosti v minulém i současném roce: "Putování za zdravým pohybem", "Hravě zdravě v duši""Hravě do pohody", "Můj vnitřní svět""Online svět a jeho rizika". Pestré spektrum tematického zaměření si vytyčilo poměrně široký záběr cílů. Zvýšit zdravotní gramotnost a motivaci ke zdravému životnímu stylu, zlepšení pohybových dovedností (obratnost, koordinace), prevenci pohybové inaktivity a tím současně prevence nadváhy a obezity. Dále také například přivést žáky k osvojení nástrojů, jak lépe porozumět vlastním subjektivním pocitům, emocím a v širším hledisku také zvládat psychicky náročné situace. Zároveň přišla diskuse na témata: chování na sociálních sítí potažmo v kybersprostoru, digitální návyky, digitální detox či netolismus – závislost na počítačových hrách apod. V neposlední řadě byly diskutovány rovněž techniky zvládání stresu a vlastního časového managementu.

Obecně lze toto zaměření kvitovat, neboť se ve společnosti jedná do značné míry o podceňované problémové oblasti. Kladné ohlasy vyučujících, a především rozmanité aktivní zapojení žáků vedou k závěru, že prevence nemusí probíhat pouze strnulou teoretickou formu. Preventivní akce s aktivizačním charakterem budou realizovány také pro žáky ostatních tříd.

 

Mgr. Jaroslav Hanzlíček

metodik prevence, koordinátor akcí