Členové školské rady

 

Školská rada

 

I v tomto školním roce 2022/2023 bude Školská rada při Základní škole s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů pracovat ve stejném složení. Toto složení školské rady platí od 12. 7. 2021 po dobu tří let dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada umožňuje rodičům, učitelům a zástupcům zřizovatele školy podílet se na správě školy. Školská rada schvaluje zejména výroční zprávu školy a školní řád.

 

Teplice, 12. 9. 2022 

 

Členové školské rady jsou složeni z následujících zástupců:

třetinu jmenuje zřizovatel,

třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků,

třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

 

Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.

 

Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

 

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

 

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.