Členové školské rady

Aktualizace – prodloužení funkčního období členů školské rady

Na základě opatření obecné povahy č. j.: MSMT-40610/2020-1, kterým MŠMT určilo, že funkční období členů školské rady zřízené při základní škole, které skončí v době ode dne 29. října 2020 do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Tímto členové školské rady pracují ve stejném složení jako dosud.

Teplice, 22. 12. 2020 

 

Členové školské rady jsou složeni z následujících zástupců:

 

třetinu jmenuje zřizovatel,

třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků,

třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

 

Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.

 

Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

 

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

 

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.