Výuka od 12. 4. 2021

Výuka od 12. 4. 2021 

Lichý týden: (od 12. 4., od 26. 4., …. )

Prezenční výuka: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D dle rozvrhu rozeslaného 7. 4. 2021 
Distanční výuka: všechny ostatní třídy dle stávajícího rozvrhu pro distanční výuku

Sudý týden:  (od 19. 4., od 3. 5., …)

Prezenční výuka: 2.A, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C dle rozvrhu, který bude rozeslán 15. 4. 2021 
Distanční výuka: všechny ostatní třídy dle stávajícího rozvrhu pro distanční výuku

Naši žáci rodičů IZS při distanční části výuky stejný režim jako v režimu určené školy.

 

Pro 2. stupeň se nic nemění, probíhá distanční výuka.

 

Školní družina: bude fungovat pro třídy v prezenční výuce, Po-Pá 6:00 h – 17:00 h 

 

Školní jídelna: Žáci v prezenční formě vzdělávání se budou stravovat ve školní jídelně. Pokud máte o oběd zájem, je nutné si ho přihlásit na tel. čísle 417 530 413

Žáci v distanční formě si mohou vyzvednout jídlo do jídlonosičů ve stejné režimu jako doposud

 

Příchod do školy pouze hlavním vchodem, stejně jako vyzvedávání žáků. Od 11:30 bude ve vestibulu služba. Žáci 1. – 3. tříd se přezouvají až u svých tříd, žáci 4. a 5. tříd se přezouvají v šatnách (jdou vnitřkem školy).

 

Testování žáků bude na začátku vyučování s paní učitelkou a dalším pedagogickým pracovníkem. Testování bude prováděno neinvazivními testy.

viz videonávod.

 

Testování dětí, žáků, studentů i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek pro žáky bez doprovodu dospělé osoby od 8:00 h v kmenové třídě, pro žáky 1.-3. ročníku je možnost přítomnosti dospělé osoby (zákonného zástupce) při testování. Tito žáci (s doprovodem) budou testováni v tělocvičně, v 7:20 h a 7:40 h. Vzhledem k tomu, že se jedná o časově termínovaný test, je nezbytné dodržet uvedené časy. Vstup do tělocvičny bude Duchcovské ul.

 

Pokud se některý žák, student nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej neodkladně otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

 

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd (např. nošení respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) provést/zajistit u dětí/žáků/studentů a pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání testovaným dětem, a dále u ostatních zaměstnanců školy, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito dětmi/žáky/studenty nebo pedagogickými pracovníky realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

 

Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Pokud se žák nenechá otestovat, nemůže se účastnit prezenční výuky, má omluvenou absenci. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.

 

Testování se neprovádí u osob, které prodělali COVID-19  a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí doložit potvrzením od lékaře nebo lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Popř. mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování (starý min. 14 dní).

 

Upozorňujeme zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků a žáky a studenty, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.

 

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Pro zaměstnance školy platí povinné nošení respirátoru nebo obdobného prostředku s filtrační účinností alespoň 94 %, dále viz Mimořádné opatření MZ ČR.

 

Žáci musí mít ve škole minimálně chirurgickou roušku, doporučujeme 2 na den.

 

Je doporučeno využívat vzdělávání mimo budovu školy, v přírodě.

 

Několik užitečných odkazů:

Návod pro rodiče

Návod pro žáky

Ukázka testování

Co se děje, má-li žák pozitivní výsledek testu

 

více na www.koronavirus.edu.cz  popř. www.msmt.cz

 

Mgr. Bc. Milena Hodková

ředitelka školy