Škola za nouzového stavu

 

Z Rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje č. 477/2020/COV 19 o určení školy nebo školského zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu

ZŠ s RVMPP, Teplice, Buzulucká 392, v čase od 6:00 do 16:30 h., která bude v době od 4. ledna 2021 do ukončení platnosti usnesení Vlády ČR č. 1378 nebo stavu nouze, vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

– zaměstnanci obecní policie, 

– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, 

– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 

– zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

– zaměstnanci Finanční správy České republiky, 

– příslušníky ozbrojených sil, 

– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, 

– pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, 

– pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, 

– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 

– zaměstnanci zařízení školního stravování, 

– zaměstnanci České pošty, s. p., 

– zaměstnanci územních samosprávných celků podílejících se na výkonu správních činností, zařazení do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností (rozšířeno v souladu s krizovým zákonem hejtmanem ÚK),

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.

 

MŠMT stanovilo Povinnosti určené školy takto:

Vykonávat péči svými zaměstnanci, spočívající zejména ve:

– vhodné výchovně vzdělávací činnosti,

– dozoru a dohledu,

– stravování,

– vedení základní evidence docházky dětí.

Všechny aktivity a péče je nutné vykonávat ve skupinkách maximálně 30 dětí. Počet dospělých není omezen, ale měl by být obdobný jako při běžné činnosti školy.

Úplata se nehradí, ani za stravování.

Na školu se nevztahuje v rozsahu výše uvedených povinností usnesení vlády o zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách a školských zařízeních.

 

Ošetřovné

Zákonní zástupci dětí, kterým je poskytována péče v určených školách nebo školských zařízeních, nemají po dobu poskytování péče nárok na ošetřovné, při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy.

 

                                            Mgr. Bc. Milena Hodková – ředitelka školy