Informace výchovného poradce

 

Výchovné poradenství na ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice

výchovná poradkyně pro I. stupeň – Mgr. Milena Hampejsová (milena.hampejsova@buzulka.cz)

výchovný poradce pro II. stupeň – Mgr. Pavel Zítka (pavel.zitka@buzulka.cz)

 

Kontakt: 417 530 497 (sekretariát školy)

 

Konzultační hodiny:  St  9,00 – 13,00 hod. (Mgr. P. Zítka)

Po telefonické nebo osobní domluvě jsou možné konzultace i mimo uvedené hodiny.

 

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 pro školní rok 2023/2024:

1/ jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

– termíny konání:     1. termín úterý 13. dubna 2023

                                 2. termín středa 14. dubna 2023

 

-jednotné přijímací zkoušky pro šesti – a osmileté obory gymnázií

– termíny konání:     1. termín úterý 17. dubna 2023

                                2. termín středa 18. dubna 2023

– náhradní termíny konání:     1. náhradní termín středa 10. května 2023

                                               2. náhradní termín čtvrtek 11. května 2023

– předměty: matematika a její aplikace + český jazyk a literatura (připravuje společnost CERMAT, centrálně zadáváno)

 

2/ termín podání přihlášky na SŠ: nejpozději 1. března 2023

– přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do  30. listopadu 2022 pro 1. kolo přijímacího řízení

 

Průběh podání přihlášek na SŠ pro školní rok 2022/2023:

Během prosince 2022 žáci obdrží „Formulář pro žáky devátých tříd“ a výtisk Atlasu školství (formuláře slouží ke kontrole správnosti kontaktních údajů + oznámení středních škol a oborů, na které se žák chce přihlásit). Kontaktní osobě na formuláři budou zaslány pozvánky k přijímacím zkouškám, popř. informace o nepřijetí žáka ke studiu.

U žáků šetřených PPP (žáků se SVP) bude na přihlášce uveden stupeň podpůrných opatření – je nutné mít platné DŠPZ!

 

Vyplněné formuláře žáci odevzdají třídním učitelům nejpozději do pátku 20. ledna 2023.

 

Výchovný poradce vytiskne předvyplněné přihlášky, které žáci obdrží společně s pololetním vysvědčením, a to ve pondělí 30. ledna 2023.

 

Pokud se žák nedokáže rozhodnut do 27. ledna 2023, nemůže mu výchovný poradce zajistit, že bude mít předvyplněné přihlášky připravené. V tomto případě žák obdrží předvyplněné přihlášky v pozdějším termínu, nebo si jej zajistí sám, včetně ověření klasifikace za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku. 

 

Odevzdání přihlášek k podpisu a potvrzení ředitelem ZŠ

1/ nejpozději do 3. února 2023 žáci předají dovyplněné přihlášky výchovnému poradci

2/ nejpozději do 17. února 2023 výchovný poradce potvrzené přihlášky žákům vrátí

 

Kritéria přijímacího řízení

Pro přijímací řízení stanoví ředitel SŠ kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Toto zveřejní na webových stránkách SŠ do 31. ledna 2023 pro 1. kolo přijímacího řízení.

 

Nabídka SCIO – přijímačky nanečisto

Termíny: 21.1., 25. 3. 2023

Pro každý termín je připravena jiná varianta zkoušek. Zkoušky jsou placené. Žáky na ně přihlašují rodiče a nejbližším místem, kde se přijímačky nanečisto vykonávají, je Gymnázium Teplice. Přijímačky nanečisto lze konat i online formou. Veškeré informace najdete na stránkách SCIO (www.scio.cz).

 

Pozvánka k přijímacím zkouškám

Pozvánka je zasílána do vlastních rukou zákonného zástupce žáka nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky. I ze SŠ, která přijímací zkoušky nekoná, musí žákovi dojít informace, co se od něj očekává a jaké je jeho registrační číslo.

Každému uchazeči o studium je přiděleno registrační číslo, pod nímž najde výsledek přijímacího řízení. Toto číslo musí škola přidělit uchazeči nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka na SŠ

1/ maturitní obory

Ředitel je povinen ukončit hodnocení uchazečů  do 2 pracovních dnů poté, co škole bylo organizací CERMAT zpřístupněno hodnocení uchazečů (výsledky jednotného testování). CERMAT zpřístupní toto hodnocení nejpozději 28. dubna 2023.

 

2/ nematuritní obory

Ředitel SŠ je povinen ukončit a zveřejnit hodnocení uchazečů  do 2 pracovních dnů po konání školní přijímací zkoušky.

3/ školy, které nekonají přijímací zkoušky

Školy zveřejňují přijetí/nepřijetí uchazečů v době  od 22. května do 30. května 2023.

 

Vyvěšení přehledu uchazečů v budově školy a na webu pouze pod jejich registračním číslem. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů zašle SŠ písemné rozhodnutí o nepřijetí žáka.

 

Zápisový lístek

Slouží k potvrzení úmyslu žáka studovat na konkrétní SŠ.

1/ do 15. března 2023 ZŠ vydá zákonnému zástupci žáka jeden zápisový lístek – budou vydávány do vlastních rukou oproti podpisu a na základě prokázání totožnosti

 

2/ Předpokládané termíny předávání zápisových lístků zákonným zástupcům žáků

spolu s přihláškami ke studiu na SŠ od pondělí 13. do pátku 17. února 2023

 

3/ rodiče musí zápisový lístek doručit na vybranou SŠ  do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáka

 

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ o výsledku přijímacího řízení může podat zákonný zástupce žáka ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolává se prostřednictvím ředitele SŠ, který odvolání postupuje krajskému úřadu. 

Odvolání by mělo obsahovat údaje o správním orgánu, jemuž je určeno, dále o odesílateli (jméno, příjmení, adresa) a uchazeči (jméno, příjmení, datum narození, adresa) a také údaje o škole a oboru, kam se žák hlásí (název školy, obor a kód vzdělávání), důvod o nepřijetí uvedený ředitelem SŠ a důvody odvolání.

 

Výchovný poradce – činnosti a kompetence:

1/ Volba povolání

2/ Péče o děti s vývojovými poruchami

3/ Kázeňské přestupky

4/ Pomoc žákům nadaným a talentovaným

 

1/ Volba povolání

– zjišťovat profesní zájem žáků

– seznámit žáky s možností volby povolání

– informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ

– zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek a zápisových lístků na SŠ

– vyhodnotit přijímací řízení

 

 

2/ Péče o děti s vývojovými poruchami

– spolupráce s PPP Teplice, učiteli a zákonnými zástupci žáků

– sledovat materiály k dané tématice

– individuální pohovory s žáky, zákonnými zástupci žáků

– poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a zákonným zástupcům

– spolupráce při vypracování individuálních plánů pro integrované žáky

– aktualizace databáze integrovaných žáků, kontrola šetření, koordinace odborných posudků k integraci

– soustřeďování odborných zpráv o klientech PPP, SPC 

 

3/ Kázeňské přestupky

– spolupráce se zákonnými zástupci žáků, třídními učiteli, ředitelkou školy a ostatními vyučujícími

– sledovat udělená výchovná opatření (důtky, snížená známka z chování) a jejich účinnost

– spolupracovat s PPP Teplice, OSPO Teplice, Policií ČR

 

 

4/ Pomoc žákům nadaným a talentovaným

– umožnit zapojení do soutěží (olympiády, vědomostní a sportovní soutěže)

– sledovat jejich rozvoj v rámci vyučováni

 

 

Průvodce přijímacím řízením

Přihláška vyplněný vzor

 

Vypracoval:

Mgr. Pavel Zítka, výchovný poradce

ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice

 

V Teplicích dne 6. 10. 2022