Informace výchovného poradce

 

Výchovné poradenství na ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice

výchovná poradkyně pro I. stupeň – Mgr. Dana Holubičková (dana.holubickova@buzulka.cz)

výchovný poradce pro II. stupeň – Mgr. Pavel Zítka (pavel.zitka@buzulka.cz)

 

Kontakt: 417 530 497 (sekretariát školy)

 

Konzultační hodiny:  St  9,00 – 13,00 hod. (Mgr. P. Zítka)

Po telefonické nebo osobní domluvě jsou možné konzultace i mimo uvedené hodiny.

 

Přijímací řízení ve školním roce 2023/2024 pro školní rok 2024/2025:

 

Veškeré informace k přijímacímu řízení a jednotným přijímacím zkouškám najdete na stránkách CERMATu:

 

https://prijimacky.cermat.cz/

 

Veškeré informace k novému formátu podávání elektronických přihlášek naleznete na stránkách Přihlášky na střední:

 

https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

Veškeré informace byly rozeslány všem rodičům přes Bakaláře dne 8. 12. 2023.

 

Výchovný poradce – činnosti a kompetence:

1/ Volba povolání

2/ Péče o děti s vývojovými poruchami

3/ Kázeňské přestupky

4/ Pomoc žákům nadaným a talentovaným

 

1/ Volba povolání

– zjišťovat profesní zájem žáků

– seznámit žáky s možností volby povolání

– informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ

– zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek a zápisových lístků na SŠ

– vyhodnotit přijímací řízení

 

 

2/ Péče o děti s vývojovými poruchami

– spolupráce s PPP Teplice, učiteli a zákonnými zástupci žáků

– sledovat materiály k dané tématice

– individuální pohovory s žáky, zákonnými zástupci žáků

– poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a zákonným zástupcům

– spolupráce při vypracování individuálních plánů pro integrované žáky

– aktualizace databáze integrovaných žáků, kontrola šetření, koordinace odborných posudků k integraci

– soustřeďování odborných zpráv o klientech PPP, SPC 

 

3/ Kázeňské přestupky

– spolupráce se zákonnými zástupci žáků, třídními učiteli, ředitelkou školy a ostatními vyučujícími

– sledovat udělená výchovná opatření (důtky, snížená známka z chování) a jejich účinnost

– spolupracovat s PPP Teplice, OSPO Teplice, Policií ČR

 

 

4/ Pomoc žákům nadaným a talentovaným

– umožnit zapojení do soutěží (olympiády, vědomostní a sportovní soutěže)

– sledovat jejich rozvoj v rámci vyučováni

 

 

Vypracoval:

Mgr. Pavel Zítka, výchovný poradce

ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice

 

V Teplicích dne 8. 12. 2023