Změny od 18. 11. 2020

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 18. 11. 2020

Na provoz školy od 18. 11. 2020 se i nadále vztahuje manuál „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“, „Metodika pro vzdělávání distančním způsobem“ a „Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařízení karantény ve školách“.

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Od 18. 11. 2020 jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole – jeden žák a jeden pedagogický pracovník (u této konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka). O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

Pravidla pro prezenční vzdělávání:

1. Výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se nemohou slučovat a prolínat).

2. Příchod a odchod žáků bude probíhat hlavním vchodem a to tak, že musí být dodrženy minimální odstupy 2 m. Zákonní zástupci do budovy školy nevstupují.

3. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

4. Zpěv a sportovní činnosti jsou zakázané. Výuka těchto předmětů bude nahrazena pobytem venku, čtenářskými dílnami, popřípadě náhradními relaxačními aktivitami.

5. Musí být zachována homogenita skupiny žáků ve třídě, ve školní družině, ve školní jídelně, při realizaci vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

6. Provoz školního stravování se řídí těmito pravidly:

 • rozestupy 1,5 m mezi stoly,
 • max. počet osob u stolu je omezen na 4 osoby,
 • ve školní jídelně nemůže být přítomno více osob, než je míst k sezení,
 • ve školní jídelně se mohou stravovat žáci školy, kteří se vzdělávají jak prezenčně, tak i distančně, ale pouze žáci 1. a 2. tříd mohou oběd konzumovat přímo v jídelně; stejné pravidlo platí také pro zaměstnance školy,
 • žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, který si vyzvednou do jídlonosiče; totéž platí pro zaměstnance školy, kteří nejsou přítomni alespoň polovinu denní pracovní doby na pracovišti.

7. Hygienická opatření jsou následující:

 • nošení ochrany dýchacích cest (roušky, ústenky, …) je povinné po celou dobu pobytu všech osob ve všech prostorách školy (učebny, chodby, WC), s výjimkou konzumace oběda ve školní jídelně,
 • při vstupu do budovy školy jsou všichni povinni si dezinfikovat ruce,
 • dezinfekční panely jsou k dispozici v prostorách školy v dostatečném množství,
 • dostatečné větrání v učebnách je zajištěno systémem rekuperace instalovaným ve všech třídách (nově vyměněné filtry pro zachycení maxima nečistot) a opakované časté větrání tříd,
 • úklid jednotlivých prostor školy je prováděn pravidelně během celého dne doporučenými dezinfekčními prostředky,
 • desky lavic jednotlivých stolů, klik, splachovadel, umyvadel včetně kohoutků, WC prkének jsou dezinfikovány několikrát během denního pobytu žáků ve škole.

8.  Doporučujeme vybavit žáky alespoň dvěma kusy náhradních roušek.

9. Provoz školní družiny je od 6:00 hodin do 17:00 hodin. Příchody  a odchody jsou uskutečňovány přes hlavní vchod školy.

10. Rozvrh hodin zůstává v platnosti.

 

ředitelka školy