Projekt „Hravě o provenci na ZŠ Buzulucká”

 

Po uskutečnění řady interaktivních programů v loňském školním roce, pokračujeme také v tom novém 2023/2024 v naplňování systematických a zároveň dlouhodobých preventivních aktivit. Naše škola byla s projektem „Hravě o prevenci na ZŠ Buzulucká“ úspěšně vybrána do dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2023”. Projekt zahrnuje realizaci celkem 24 preventivních programů pro třídy jak I., tak i II. stupně se zaměřením na dlouhodobou specifickou primární prevenci všech typů rizikového chování. Preventivní programy jsou vedeny zkušenými pracovníky Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem a jejich cílem je podpora utváření zdravých kolektivů v rámci jednotlivých tříd, zdravého životního stylu a také duševního zdraví. Dlouhodobá spolupráce se školou, kdy lektoři vstupují do stejných tříd opakovaně, naplňuje principy efektivní primární prevence. Systematický přístup určený pro menší počet žáků (zpravidla jedna třída) je interaktivní, orientuje se nikoliv pouze na úroveň informací, nýbrž také na kvalitu postojů a změnu chování. Využívá různých forem práce a aktivizačních prvků – práce ve skupině, diskuse, dramatické, aktivační a pohybové techniky, soutěž o ceny, zpětná vazba apod. Po všech aktivitách obvykle následuje reflexe. 

Cílovou skupinou v probíhajícím pololetí byli postupně žáci 2., 3., 7., a 8., tříd. Témata programů v sobě reflektovala aktuální rizikové jevy: Putování za zdravým pohybem, Hravě bez úrazu, Hravě o první pomoci a Reprodukční zdraví. Rozmanité spektrum tematického zaměření si vytyčilo poměrně široký záběr cílů: zvýšit zdravotní gramotnost a motivaci ke zdravému životnímu stylu, zlepšení pohybových dovedností (obratnost, koordinace), prevenci pohybové inaktivity a tím současně prevence nadváhy a obezity. Dále také například vytvoření správných postojů, způsobů chování a prevence vzniku úrazu, poskytování první pomoci, získání dovedností k provádění resuscitace, právní odpovědnost v oblasti poskytování první pomoci. Třetí pilířové téma představovala oblast navazování vrstevnických vztahů, dospívání v psychické i fyzické rovině nebo bezpečného sexuálního styku. Obecně lze toto zaměření kvitovat, neboť se jedná do značné míry o podceňované problémové oblasti.         

Kladná zpětná vazba, a především rozmanité aktivní zapojení žáků vedou k závěru, že prevence nemusí probíhat pouze strnulou teoretickou formu. Preventivní akce s interaktivním charakterem budou realizovány také pro žáky ostatních tříd. 

 

Mgr. Jaroslav Hanzlíček (metodik prevence, koordinátor akcí)