Pokračujeme v interaktivních formách prevence

 

Také se začátkem nového kalendářního roku 2019 naše škola navazuje na úspěšný model efektivní primární prevence, a sice ve spolupráci se Spolkem Kvalitní život. Systematický přístup určený pro menší počet žáků je interaktivní, orientuje se nikoliv pouze na úroveň informací, nýbrž zejména na kvalitu postojů a změnu chování. Využívá především různých forem práce a aktivizačních prvků – práce ve skupině, diskuze, dramatické,                a pohybové techniky, soutěž o ceny, zpětná vazba apod. Po všech aktivitách obvykle následuje reflexe. V rámci projektu „Bezpečně světem internetu“ se zračí snaha zvýšit povědomí žáků o jejich bezpečnosti na sociálních sítích, při používání mobilních telefonů a seznámit děti s tím, kam se obrátit, když se setkají s kyberšikanou.

Pro žáky 4. tříd byl konkrétně zvolen tematický blok s názvem „Proč zrovna já“? Cíl bloku představovala snaha ukázat dětem způsoby, jak pojmenovat šikanu přes telefon nebo sociální sítě, být zodpovědný za komunikaci na sociálních sítích, nastavit pravidla bezpečné komunikace v souladu s etikou, pozbýt strach a požádat pomoc v případě potřeby. Metodami a formami práce byly beseda v rámci komunitního kruhu třídního kolektivu, případová studie a jeho dramatizace, v neposlední řadě pak výtvarné ztvárnění a vytvoření plakátu.

Cílovou skupinu druhého tematického bloku s názvem „Můj facebookový profil“tvořili žáci pátých tříd. Právě tato věková kategorie představuje stále ohroženější vzorek populace, který tráví značnou část volného času ve virtuálním prostředí a také všudypřítomným multitaskingem. Výstupovým záměrem bloku tedy bylo seznámení dětí s fenoménem, jménem facebook a prakticky s nimi „namodelovat“ založení jejich profilu tak, aby byly v bezpečí. Zároveň se rovněž zamyslet nad tím, co dávám o sobě a svých blízkých druhým na vědomí. Žákům byly předestřeny relevantní varianty, které informace o sobě a svém okolí je možné v rámci osobní bezpečnosti zveřejňovat. Metodami a formami práce byly beseda s pozvaným hostem, vysvětlení základních pojmů, pracovní list – facebookový profil, který si žáci v rámci nácviku vyplnili. Na konci následovala analýza a upevnění získaných poznatků.

Poslední ze tří tematických bloků nesl název „Právní povědomí pro náctileté“, který si kladl za cíl seznámit žáky devátých ročníků se základní terminologií trestního zákoníku českého právního řádu. Pozornost byla upřena zejména na trestnou činnost dětí a mladistvých, jakožto také na druhy přestupků, trestných činů a jejich sankční sazby. Metodami a formami práce byly: beseda s pozvaným hostem, improvizace případové studie včetně konstrukce a vyvracení obhajovacích argumentů. Především tento blok je nutné hodnotit velmi pozitivně, neboť nabídka vzdělávacích akcí v této klíčové problematice je v českém vzdělávacím prostředí dosti omezena.

 

Mgr. Jaroslav Hanzlíček

metodik prevence