Informace výchovné poradkyně

 

 

Výchovné poradenství na ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice

výchovná poradkyně pro I. + II. stupeň – Mgr. Dana Vlasáková

 

Kontakt: 417 530 497 (sekretariát školy)

E-mail: dana.vlasakova@buzulka.cz

 

Konzultační hodiny:  St  9,00 – 13,00 hod. (Mgr. D. Vlasáková)

Po telefonické nebo osobní domluvě jsou možné konzultace i mimo uvedené hodiny.

 

Novinky ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019:

1/ jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání

– termíny konání: 1. termín 12. dubna 2018; 2. termín 16. dubna 2018

– předměty: matematika a její aplikace + český jazyk a literatura (připravuje společnost CERMAT, centrálně zadáváno)

2/ termín podání přihlášky na SŠ: nejpozději 1. března 2018

 

Výchovný poradce – činnosti a kompetence:

1/ Volba povolání

2/ Péče o děti s vývojovými poruchami

3/ Kázeňské přestupky

4/ Pomoc žákům nadaným a talentovaným

 

1/ Volba povolání

– zjišťovat profesní zájem žáků

– seznámit žáky s možností volby povolání

– informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ

– zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek a zápisových lístků na SŠ

– vyhodnotit přijímací řízení

 

 

2/ Péče o děti s vývojovými poruchami

– spolupráce s PPP Teplice, učiteli a zákonnými zástupci žáků

– sledovat materiály k dané tématice

– individuální pohovory s žáky, zákonnými zástupci žáků

– poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a zákonným zástupcům

– spolupráce při vypracování individuálních plánů pro integrované žáky

– aktualizace databáze integrovaných žáků, kontrola šetření, koordinace odborných posudků k integraci

– soustřeďování odborných zpráv o klientech PPP, SPC 

 

3/ Kázeňské přestupky

– spolupráce se zákonnými zástupci žáků, třídními učiteli, ředitelkou školy a ostatními vyučujícími

– sledovat udělená výchovná opatření (důtky, snížená známka z chování) a jejich účinnost

– spolupracovat s PPP Teplice, OSPO Teplice, Policií ČR

 

 

4/ Pomoc žákům nadaným a talentovaným

– umožnit zapojení do soutěží (olympiády, vědomostní a sportovní soutěže)

– sledovat jejich rozvoj v rámci vyučováni

 

 

Průvodce přijímacím řízením

Přihláška vyplněný vzor

 

Vypracovala:

Mgr. Dana Vlasáková, výchovná poradkyně

ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice

V Teplicích dne 7. 9. 2017